Privacy

Over het orkest

Privacy verklaring Creâte Cantus

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In deze privacy verklaring wil Creâte Cantus aangeven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van leden en andere betrokkenen. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- De persoonsgegevens van leden verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en om welke persoonsgegevens het gaat zijn verderop in deze privacy verklaring beschreven;
- Verwerking van de persoonsgegevens van leden beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van de rechten van leden omtrent persoonsgegevens, wij de leden hierop wijzen en de rechten respecteren.
 
Als orkest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van leden. Wanneer er na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen zijn hierover kan contact op worden genomen met het bestuur.

 

Verwerking van persoonsgegevens van de leden

De persoonsgegevens van leden van Creâte Cantus worden verwerkt voor de volgende doelstelling(en):
- Ledenadministratie (leden overzicht en incasso van contributie);
- Communicatie over concerten en andere zaken aangaande het orkest via Whatsapp en/of mail;
- Foto’s van concerten/oefenavonden worden verspreid voor Public Relations.

 

De persoonsgegevens die worden verzameld zijn:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IBAN-nummer;
- Geslacht;
- Eventuele uiterlijke kenmerken die af te leiden zijn uit foto’s;
- …
 
Ten behoeve van de bovengenoemde verwerkingen slaan wij de persoonsgegevens van leden op gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Rechten en klachten

Als lid van het orkest (of als ouder van een minderjarig lid) heeft u ten allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de voorgenoemde verzoeken.
Voor het verspreiden van foto’s van concerten/oefenavonden via de site of via Facebook geldt dat dit geen noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens is. Wanneer u als lid of ouders niet wilt dat er foto’s van u of uw kind verspreid worden kunt u dit bij ons aangeven. Ook wanneer er in het verleden een foto online is geplaatst kunt u ons verzoeken deze foto te verwijderen, wat wij direct zullen doen. Bovenstaande geldt ook voor het deelnemen aan onze Whatsappgroep.
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

We hopen dat de bovenstaande privacy verklaring voldoende duidelijkheid geeft. Mocht u naar aanleiding van onze privacy verklaring vragen of opmerkingen hebben dan horen we dit graag. Dit kan via Contact op onze website.